Професионална реализация на безработни и неактивни лица чрез квалификация и устойчива заетост в "Зора стил" ООД

Проект BG05M9OP001-1.003-1008-C01 „Професионална реализация на безработни и неактивни лица чрез квалификация и устойчива заетост в "Зора стил" ООД 

Безвъзмездна финансова помощ 202 883.73

Финансиране от ЕС: 172 451.17 лв.

Национално съфинансиране: 30 432.56 лв.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Начална дата: 24.08.2016 г.

Крайна дата: 24.06.2018 г. 

Структурни фондове на ЕС

“Зора стил” ООД е предприятие с основна дейност производство на мебели по поръчка. С изпълнението на проекта “Зора стил” ООД ще създаде 20 работни места за безработни и неактивни лица като повиши квалификацията им и им предостави високотехнологично оборудване. По този начин предприятието ще намали производствения брак и ще въведе нови продукти и услуги в производството, в следствие на което ще увеличи производителността си и пазарната си конкурентоспособност. След приключването на проекта ще бъдат запазени поне 10 от създадените устойчиви работни места, а останалите наети лица ще имат възможност по-лесно да се интегрират на пазара на труда и да повишат жизнения си стандарт, следствие от придобитата квалификация и специфичен опит в сферата на производството на мебели по проект.

Общата цел на проекта - създаването на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица в “Зора стил” ООД, отговаря напълно на основната цел на процедура “Ново работно място 2015”- да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Изпълнението на дейностите по проекта ще спомогне за реализиране на устойчива заетост, базирана на знание и висока професионална квалификация, което от своя страна е в пълно съответствие със стратегическата цел на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.

Изпълнението на проекта ще допринесе, както за насърчаването на трудовата реализация на уязвими групи от населението, така и за подобряване на достъпа им до активен трудов живот. Новонаетите лица ще повишат конкурентоспособността си и по-лесно ще се адаптират към пазара на труда, характеризиращ се с високи и често променящите се изисквания.

Постигането на общата цел на проекта ще бъде осъществено чрез реализирането на три специфични цели:

- Специфична цел 1 - осигуряване на заетост на наетите безработни и неактивни лица за срок от дванадесет месеца, както и запазване поне на половината работни места за минимум дванадесет месеца след приключване на проекта.

- Специфична цел 2 - придобиване на професионална квалификация от наетите по проекта безработни и неактивни лица, което ще доведе до повишаване на тяхната конкурентоспособност и по-лесна интеграция в предприятието и на пазара на труда.

- Специфична цел 3 - оборудване на новоразкритите работни места чрез закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи, което ще спомогне за тяхната устойчивост и запазването им във времето.

Чрез реализирането на специфичните цели на проекта, на наетите безработни и неактивни лица ще бъде предоставена възможност да повишат професионалната си квалификация и по-лесно да се интегрират на пазара на труда. По този начин “Зора стил” ООД ще успее да разшири производствения си потенциал за: цялостно обзавеждане, обзавеждане за кухня, мебели за спалня, детска стая, мебели за всекидневна, обзавеждане за баня, мебели за антре, обзавеждане за магазини, мебели за офис, обзавеждане за аптеки, обзавеждане за ресторант, обзавеждане и мебели за хотел, мебели за SPA, следствие от по-квалифицираната работна ръка. Така дружеството ще продължи да изпълнява своята стратегията за наемане на нови служители и развитието им в предприятието. Изпълнението на целите на проекта ще окаже пряк ефект върху производствения сектор в района на Столична община, както и върху намаляването на безработицата при уязвимите групи.“

TOP